Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Członkowie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny liczy 353 członków reprezentujących środowiska społeczno-gospodarcze z całej Europy. Członkowie są nominowani przez rządy krajów Unii i mianowani przez Radę Unii Europejskiej na odnawialną pięcioletnią kadencję. Członkowie EKES-u nie pobierają wynagrodzenia, lecz otrzymują diety na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w związku z uczestniczeniem w posiedzeniach.

Członkowie Komitetu należą do jednej z trzech grup:

pracodawców

pracowników

różnych grup interesu (np. grup rolników, konsumentów).

Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ich ludności:

Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy – 24 członków

Hiszpania, Polska – 21 członków

Rumunia – 15 członków

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Szwecja, Węgry – 12 członków

Chorwacja, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja – 9 członków

Estonia, Łotwa, Słowenia – 7 członków

Cypr, Luksemburg – 6 członków 

Malta – 5 członków.