Europejski inspektor ochrony danych

Pojęcie „przetwarzania danych” obejmuje operacje takie jak zbieranie informacji, ich zapis i przechowywanie, odszukiwanie, przesyłanie lub udostępnianie innym osobom, jak również zastrzeganie dostępu, usuwanie lub niszczenie danych.

Wszystkie one podlegają surowym zasadom postępowania. Dla przykładu, instytucjom i organom UE nie wolno przetwarzać danych osobowych ujawniających rasę lub pochodzenie etniczne osoby, jej opinie polityczne, religię lub poglądy filozoficzne czy też przynależność do związków zawodowych. Nie wolno im również przetwarzać danych dotyczących sytuacji zdrowotnej lub życia płciowego konkretnych osób, o ile nie jest to niezbędne dla celów medycznych. Jednak nawet wówczas dane muszą być przetwarzane przez pracownika służby zdrowia lub inną osobę związaną przysięgą do zachowania tajemnicy zawodowej.

EIOD współpracuje z Urzędnikami ds. Ochrony Danych we wszystkich instytucjach i organach UE w celu zapewnienia właściwego stosowania zasad poszanowania prywatności.

W 2009 roku Europejskim Inspektorem Ochrony Danych ponownie mianowano Petera Hustinxa. Stanowisko jego zastępcy powierzono Giovanniemu Buttarelli. Ich mandat wygasa w styczniu 2014 r.

Jak skorzystać z pomocy Inspektora Danych?

Obywatel, który ma powody sądzić, że jedna z instytucji lub organów UE naruszyła jego prawo do prywatności, powinien w pierwszej kolejności zwrócić się bezpośrednio do osób przetwarzających jego dane osobowe. W przypadku, gdy wynik nie jest zadowalający, należy się skontaktować z właściwym inspektorem ochrony danych (lista inspektorów jest dostępna na stronie EIOD). Ten bada wniesioną skargę i informuje skarżącego w możliwie najkrótszym terminie, czy ją podtrzymuje – a jeśli tak, to w jaki sposób problem zostanie rozwiązany. Inspektor może na przykład nakazać skarżonej instytucji lub organowi poprawienie, zastrzeżenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych, które poddano nieprzepisowemu przetwarzaniu.

Jeśli skarżący nie zgadza się z opinią Inspektora, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.