Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej

W ramach tej instytucji, nieformalnie zwanej też Radą UE, ministrowie ze wszystkich państw UE spotykają się, aby przyjmować akty prawne i koordynować politykę w poszczególnych obszarach.

Nie należy jej mylić z:

Radą Europejską – inną instytucją UE, w ramach której przywódcy krajów Unii spotykają się z reguły 4 razy do roku, aby omówić priorytety polityki UE

Radą Europy – która nie jest organem UE.

Czym zajmuje się Rada UE?

Uchwala akty prawne UE.

Koordynuje ogólną politykę gospodarczą państw członkowskich UE.

Podpisuje umowy między UE a innymi krajami.

Zatwierdza roczny budżet UE.

Określa kierunki polityki zagranicznej i polityki obrony UE.

Czytaj więcej: Rada Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Trybunał Sprawiedliwości dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga też spory prawne między rządami Unii a jej instytucjami. Trybunał rozpatruje także sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE. 

Skład

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa UE.

Trybunał wspomaga dziewięciu „rzeczników generalnych”, których zadaniem jest przedstawianie opinii w sprawach wniesionych do Trybunału. Zadanie to wykonują publicznie i bezstronnie.

Czytaj więcej: Trybunał Sprawiedliwości UE

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE.

Rola

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na skargi obywateli, przedsiębiorstw i organizacji z UE, pomagając w ujawnianiu przypadków „niewłaściwego administrowania”, w których instytucje, organy, urzędy lub agencje UE naruszają prawo, nie przestrzegają zasad dobrej administracji lub łamią prawa człowieka. Na przykład:

niesprawiedliwość,

dyskryminacja

nadużywanie władzy,

brak lub odmowa udzielenia informacji,

nieuzasadniona opieszałość,

nieprawidłowe procedury.

Czytaj więcej: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Przedstawiciele europejskich pracodawców, pracowników i innych grup interesu mogą wyrażać swoje opinie w sprawach związanych z UE za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Komitet jest zgromadzeniem doradczym wydającym opinie skierowane do większych instytucji – w szczególności do Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego.

Rola

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny został utworzony w 1957 roku jako forum dyskusyjne w sprawach dotyczących jednolitego rynku. Za pośrednictwem EKES-u europejskie grupy interesu – związki zawodowe, pracodawcy, rolnicy – mogą się formalnie wypowiadać na temat wniosków legislacyjnych UE.

EKES wydaje średnio 170 dokumentów konsultacyjnych i opinii rocznie. Wszystkie opinie są przekazywane organom decyzyjnym Unii, a następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Czytaj więcej: Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) to korpus dyplomatyczny Unii Europejskiej. Wspiera on wysokiego przedstawiciela UE w prowadzeniu unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Rola

ESDZ zarządza stosunkami dyplomatycznymi UE z krajami spoza UE. Ma zagwarantować, by polityka zagraniczna UE była bardziej spójna i skuteczna oraz by zwiększyła się rola UE na świecie.

Instytucja ta ściśle współpracuje z krajowymi służbami dyplomatycznymi w państwach członkowskich UE, przy czym wielu dyplomatów poszczególnych krajów zostało oddelegowanych do pracy w ESDZ.

Jedno z jej głównych zadań polega na wspieraniu partnerstw strategicznych UE z kluczowymi partnerami międzynarodowymi i na zacieśnianiu relacji ze wschodzącymi potęgami na całym świecie. ESDZ współpracuje ściśle z ONZ oraz z wiodącymi potęgami światowymi, takimi jak Stany Zjednoczone i Rosja.

Czytaj więcej: Europejska Służba Działań Zewnętrznych