Opis UE

Historia traktatów UE

Robert Schuman, minister spraw zagranicznych Francji, zaproponował w 1950 r. integrację przemysłu węgla i stali państw zachodniej Europy. Rok później idea ta znalazła swój wyraz w traktacie paryskim: powstał prekursor UE – Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Od tamtej pory UE regularnie aktualizowałai rozszerzała traktaty, aby zapewnić skuteczność kształtowania polityki i podejmowania decyzji:

  • Traktat paryski ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali podpisano w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. Wszedł on w życie w 1952 r, a wygasł w roku 2002. 
  • Traktat rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) został podpisany w Rzymie dnia 25 marca 1957 r. i wszedł w życie w 1958 r. 
  • Jednolity Akt Europejski (JAE) został podpisany w lutym 1986 r. i wszedł w życie w 1987 r. Zmienił on Traktat EWG i utorował drogę do pełnego wprowadzenia jednolitego rynku. 

    Czytaj więcej: Opis UE

Jak to działa?

Informacje ogólne o Unii Europejskiej

UE jest jedynym w swoim rodzaju partnerstwem gospodarczym i politycznym między 28 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu.UE powstała po drugiej wojnie światowej. Pierwsze kroki polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą między sobą wymianę handlową, są współzależne, a zatem będą raczej unikać konfliktów. I tak w 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) – na początku ściślejsza współpraca gospodarcza obejmowała sześć krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Od tego czasu udało się utworzyć ogromny jednolity rynek, który nieustannie się rozwija, umożliwiając Europejczykom wykorzystanie w pełni jego możliwości.

Od unii gospodarczej do unii politycznej

Organizacja, która na początku była wyłącznie unią gospodarczą, stopniowo zaczęła obejmować wszystkie obszary polityki, od pomocy rozwojowej po ochronę środowiska. Odzwierciedleniem tego rozwoju była zmiana nazwy z EWG na Unię Europejską (UE) w 1993 r.UE opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie. Traktaty te określają cele UE w wielu obszarach jej działalności.

Czytaj więcej: Jak to działa?

Symbolika

Symbole UE

Najbardziej znany znak rozpoznawczy UE to okrąg złożony ze złotych gwiazd na błękitnym tle. Na tej stronie internetowej przedstawiono również informacje dotyczące hymnu europejskiego i motta UE.

Flaga europejska

Krąg dwunastu gwiazd symbolizuje jedność, solidarność i harmonię pomiędzy narodami Europy.

Czytaj więcej: Symbolika

Motto

Motto Unii Europejskiej

Zjednoczeni w różnorodności” to motto Unii Europejskiej.

Europejczycy powinni wspólnie działać, aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie.

Mieszkać w Europie

Życie w UE

Każdy kraj UE jest jedyny w swoim rodzaju. Oznacza to, że różne kraje mają na przykład różny poziom produktu krajowego brutto albo że ich liczba ludności rośnie w różnym tempie. Każdy kraj realizuje też swoją własną politykę w najważniejszych dziedzinach, jak na przykład edukacja.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia Unii Europejskiej wynosi ponad 4 mln km², a liczba jej mieszkańców – 503 mln. UE zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem liczby ludności (po Chinach i Indiach). Pod względem powierzchni największym krajem w UE jest Francja, najmniejszym – Malta. Liczba ludności w Europie rośnie wskutek połączenia dwóch czynników: przyrostu naturalnego (co roku rodzi się więcej ludzi, niż umiera) oraz salda migracji netto (więcej ludzi osiedla się w UE, niż ją opuszcza). Równocześnie społeczeństwo europejskie starzeje się, ponieważ wzrasta średnia długość życia i rodzi się mniej dzieci.

Jakość życia

Poziom życia w różnych krajach można określić na podstawie pomiaru cen wielu towarów i usług w każdym kraju w stosunku do średnich dochodów, przy zastosowaniu wspólnej, umownej waluty, zwanej „standardem siły nabywczej” (SSN). PKB na jednego mieszkańca wyrażony w SSN pozwala określić poziom jakości życia w różnych krajach UE. UE dąży do poprawy poziomu życia poprzez ochronę środowiska, tworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszanie różnic między poszczególnymi regionami oraz budowanie infrastruktury, dzięki której obszary niegdyś odizolowane od innych mogą być częścią UE w pełnym tego słowa znaczeniu.

Edukacja

Dzięki odpowiedniej edukacji pracownicy zyskują nowe umiejętności i łatwiej im jest sobie poradzić z rosnącą konkurencję międzynarodową. Nakłady na edukację różnią się w poszczególnych krajach. UE zachęca osoby kształcące się do pobytów edukacyjnych za granicą. Szczególną popularnością cieszy się program wymian zagranicznych dla studentów Erasmus.

Języki

W dobie globalizacji, gdy łatwiej nawiązywać kontakty z ludźmi z innych krajów, umiejętności językowe stają się coraz ważniejsze. UE aktywnie wspiera naukę języków obcych od najmłodszych lat.

Więcej artykułów…

  1. Gospodarka
  2. Waluta