Popis EÚ

História zmlúv EÚ

Keď v roku 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman navrhol integráciu priemyselných odvetví uhlia a ocele západnej Európy, jeho myšlienky boli nasledujúci rok ustanovené v Parížskej zmluve, a tak vznikol predchodca EÚ – Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Odvtedy EÚ zmluvy pravidelne aktualizovala a dopĺňala, aby zabezpečila efektívnu politiku a rozhodovanie:

  • Parížska zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele bola podpísaná v Paríži 18. apríla 1951 a nadobudla platnosť v roku 1952. Jej platnosť uplynula v roku 2002.
  • Rímske zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) boli podpísané v Ríme 25. marca 1957 a platnosť nadobudli v roku 1958.
  • Jednotný európsky akt bol podpísaný vo februári 1986 a nadobudol platnosť v roku 1987. Zmenila a doplnila sa ním Zmluva o EHS a umožnilo sa dobudovanie jednotného trhu.

    Čítať ďalej: Popis EÚ

Ako to funguje?

Základné informácie o Európskej únii

EÚ je jedinečným hospodárskym a politickým partnerstvom 28 európskych krajín, ktoré pokrýva väčšinu kontinentu.

EÚ bola vytvorená krátko po druhej svetovej vojne. Jej prvotným cieľom bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, keďže vzájomný obchod zvyšuje ekonomickú previazanosť krajín a znižuje riziko ich vzájomného konfliktu. Preto v roku 1958 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), ktoré slúžilo na posilnenie hospodárskej spolupráce medzi Belgickom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Luxemburskom a Holandskom. Odvtedy došlo k vytvoreniu rozsiahleho jednotného trhu, ktorý sa neustále rozvíja, aby dosiahol svoj plný potenciál.

Čítať ďalej: Ako to funguje?

Symboly

Symboly EÚ

Identitu EÚ tvorí viacero symbolov, najznámejší z nich je kruh žltých hviezd na modrom podklade.

Na tejto stránke predstavujeme aj ďalšie symboly, ako sú európska hymna a motto.

Európska vlajka

Dvanásť hviezd v kruhu symbolizuje ideály jednoty, solidarity a harmónie národov Európy.

Čítať ďalej: Symboly

Motto

Motto EÚ

Motto EÚ znie „Zjednotení v rozmanitosti“. 

Symbolizuje spojenie Európanov vo forme EÚ s cieľom žiť v mieri a prosperite a využívať výhody rozličnosti kultúr, tradícií a jazykov európskeho kontinentu.

Život v EÚ

Život v EÚ

Každá krajina EÚ je jedinečná. S tým súvisia napríklad rozdiely medzi jednotlivými krajinami v hrubom domácom produkte (HDP) či náraste počtu obyvateľov. Každá krajina takisto pristupuje odlišne k problematike kľúčových politík, ako je napríklad vzdelávanie.

Rozloha a obyvateľstvo

EÚ sa rozprestiera na ploche 4 milióny km² a s počtom obyvateľov 503 miliónov sa v celosvetovom meradle radí na tretie miesto za Čínu a Indiu. Rozlohou najväčšia krajina EÚ je Francúzsko a najmenšia je Malta.

Počet obyvateľov Európy stúpa. Pričiňujú sa o to prirodzený nárast (počet novorodencov každoročne prevýši počet úmrtí) a čistá migrácia (viac ľudí sa do EÚ prisťahuje ako ju opustí).

Súčasne však obyvateľstvo v Európe starne, keďže sa predlžuje priemerná dĺžka života a rodí sa menej detí.

Kvalita života

Kvantifikovať životné štandardy môžeme tak, že ceny určitých výrobkov a služieb porovnáme s relatívnymi príjmami v každej krajine využitím spoločnej imaginárnej porovnávacej jednotky nazývanej štandard kúpnej sily (PPS). Porovnanie HDP na obyvateľa vyjadreného v PPS poskytne prehľad o životných štandardoch v rámci EÚ.

Čítať ďalej: Život v EÚ

Ďalšie články...

  1. Ekonomika
  2. Mena