Prehľad

Inštitúcie a iné orgány EÚ

EÚ je z inštitucionálneho hľadiska jedinečná tým, že:

hlavné priority Únie určuje Európska rada, ktorá združuje predstaviteľov na vnútroštátnej a európskej úrovni;

európskych občanov zastupujú priamo volení poslanci Európskeho parlamentu;

záujmy Únie ako celku zastupuje Európska komisia, ktorej členov menujú vlády členských štátov;

vnútroštátne vlády obhajujú záujmy svojich krajín na pôde Rady Európskej únie.

Určovanie európskej agendy

Európska rada určuje hlavné politické smerovanie Únie, nemá však právomoc prijímať právne predpisy. Jej súčasným predsedom je Herman Van Rompuy. Európska rada v zložení najvyšších predstaviteľov členských štátov a predsedu Komisie sa stretáva na niekoľko dní minimálne štyrikrát ročne.

Čítať ďalej: Prehľad

Administratíva EÚ

Administratíva EÚ

Výdavky EÚ na zamestnancov, administratívu a správu budov dosahujú približne 6 % jej ročného rozpočtu.

Zamestnanci

Európska komisia sa organizačne člení na útvary známe ako generálne riaditeľstvá (GR), ktoré by sme prenesene mohli prirovnať k ministerstvám. Každé GR zastrešuje určitú oblasť politiky alebo oblasť služieb, ako napríklad obchod alebo životné prostredie, a na jeho čele stojí generálny riaditeľ priamo zodpovedný komisárovi. Európska komisia zamestnáva približne 33 000 ľudí.

V Európskom parlamente pracuje 7 652 ľudí v štruktúrach generálneho sekretariátu a politických skupín. K nim treba pridať poslancov EP a ich personál. Na generálnom sekretariáte Rady Európskej únie pracuje okolo 3 500 ľudí.

Jazyky

Viacjazyčnosť patrí k základným prvkom kultúrnej rozmanitosti EÚ. EÚ má 24 úradných jazykov.

Európsky parlament

Európsky parlament

Poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú každých 5 rokov priamo volení európskymi voličmi, sú zástupcami občanov Únie. Parlament je spolu s Radou Európskej únie hlavnou zákonodarnou inštitúciou EÚ.

Európsky parlament má tri základné úlohy:

prerokováva a schvaľuje európsku legislatívu v spolupráci s Radou;

dohliada na to, aby bola činnosť ostatných inštitúcií EÚ, hlavne Komisie, v súlade so zásadami demokracie;

prerokováva a prijíma rozpočet EÚ v spolupráci s Radou.

Čítať ďalej: Európsky parlament

Európska komisia

Európska komisia

Európska komisia je jednou z hlavných inštitúcií Európskej únie. Zastupuje a presadzuje záujmy EÚ ako celku. Pripravuje návrhy nových európskych právnych predpisov. Riadi každodennú činnosť súvisiacu s vykonávaním politík Únie a využívaním jej finančných prostriedkov.

Zloženie

Politické vedenie Komisie zabezpečuje 28 komisárov, jeden z každého členského štátu, ktorí sú volení na funkčné obdobie 5 rokov. Predseda Komisie zverí každému komisárovi určité oblasti politiky – portfólio.

V súčasnosti predsedá Európskej komisii José Manuel Barroso, ktorý vo februári 2010 začal svoje druhé funkčné obdobie.

Predsedu Komisie navrhuje Európska rada. Rada po dohode s nominovaným predsedom takisto menuje ostatných komisárov.

Vymenovanie všetkých komisárov vrátane predsedu Komisie, musí schváliť Európsky parlament. Komisári sa za svoju činnosť zodpovedajú Parlamentu, ktorý má ako jediný právo vysloviť Komisii nedôveru a rozpustiť ju.

Čítať ďalej: Európska komisia

Európska rada

Európska rada

Zasadnutia Európskej rady sú samitmi, na ktorých sa stretávajú hlavy štátov a predsedovia vlád členských štátov, aby rozhodovali o všeobecných politických prioritách a najvýznamnejších iniciatívach. Zvyčajne sa konajú približne 4 samity za rok a vedie ich predseda Európskej rady.

Čo robí Európska rada?

Úloha Európskej rady má dva aspekty – stanovovať všeobecné politické smerovanie a priority EÚ a riešiť zložité a citlivé záležitosti, ktoré sa nedajú vyriešiť na nižších úrovniach medzivládnej spolupráce.

Napriek významnému vplyvu na určovanie politického programu EÚ, nemá Európska rada legislatívne právomoci.

Kto sa zúčastňuje na zasadnutiach?

Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád všetkých členských štátov EÚ, z predsedu Európskej rady, ktorý vedie zasadnutia, a predsedu Komisie. Jej práce sa zúčastňuje aj vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Čítať ďalej: Európska rada