yBBregions

Kategória: Mladé Regióny

“Youth and Brussels Based Regions” je európsky projekt, ktorý iniciovalo Zastúpenie regiónu Abruzzo v Bruseli v partnerstve s regiónmi: Dubrovnícko – neretvianska župa, Lubuské vojvodstvo a Prešovský samosprávny kraj. Tento projekt bol schválený Európskou komisiou a je spolufinancovaný cez program Mládež v akcii.

Koordinátor - partner:Región Abruzzo (Taliansko)

Spoluorganizátori - partneri: Dubrovnícko – neretvianska župa (Chorvátsko), Lubuské vojvodstvo (Poľsko), Prešovský samosprávny kraj (Slovensko) 

Všetky tieto regióny chcú poskytnúť mladým ľuďom rovnakú platformu spolupráce v Bruseli, ktorá je na dennej báze medzi ich zastúpeniami a ktorá bude unikátnym priestorom a zdrojom príležitostí pre neformálne vzdelávanie.Cieľom projektu je vyslať/prijať 80 mladých ľudí z regiónov do Bruselu v časovom rozmedzí 24 mesiacov.

Projekt začína 1. mája 2014 a kombinuje dve aktivity „YiA“ (program Mládež v akcii): EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA a NADNÁRODNÁ VÝMENA MLÁDEŽE. 

Prijímatelia tejto výnimočnej vzdelávacej skúsenosti budú vybratí v prípade európskej dobrovoľníckej služby spomedzi mladých ľudí vo veku 18-30 rokov a čo sa týka nadnárodnej výmeny mládeže bude výber z pracujúcich a nezamestnaných vo veku 18-25 rokov.

Pre vybratých kandidátov bude zabezpečené pokrytie výdavkov na stravu a ubytovanie spolu s cestovnými nákladmi, ako aj vreckovým. 

Aktivity začínajúce v máji zahŕňajú výberový proces. Široká informatívna kampaň o projekte bude spustená cez webstránku a sociálne médiá (už dostupné). Tento projekt sa zameriava na rozsiahle zapojenie mnohých motivovaných mladých ľudí vo všetkých štyroch regiónoch už od počiatočnej fázy. Prvé pobyty sa očakávajú v mesiaci september 2014. 

Výber bude v súlade s tradičnými pravidlami programu Mládež v akcii a v zmysle transparentnosti. Dobrá znalosť jedného cudzieho jazyka a silná motivácia budú hlavnými požiadavkami. Celkovo bude vybratých: 22 pre Abruzzo región, 20 pre Prešovský kraj a Lubuské vojvodstvo a 18 pre Dubrovnícko – neretviansku župu úspešných uchádzačov. Tí prídu do Bruselu a budú mať príležitosť pozrieť sa z bližšia nielen na novozvolený Európsky parlament, obnovu Európskej komisie a ďalších európskych orgánov (ako je Výbor regiónov), ale aj na šesť-mesačné EÚ predsedníctvo Talianska. Títo mladí ľudia budú tak povediac „anténami“ pre tých, ktorí budú zapojení z domu cez „web komunitu“.