VÝZVA K REGISTRÁCII 2015/2016

Kategória: Mladé Regióny

 

VÝZVA K REGISTRÁCII

«YBB REGIONS-YOUTH AND BRUSSELS BASED»

- VEREJNÉ OZNÁMENIE 2015/2016 -

Mládež v akcii - Akcia 4.6 Partnerstvá, Výzva EACEA/06/2013

Žiadosť č. 550354-YFE1-1-2013-1-IT-YOUTH-Y46 / grantová dohoda 2013-5648/29

Európsky projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli

Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli inicioval región Abruzzo v partnerstve s Dubrovnicko – Neretvianskou župou (Chorvátsko), Lubuským vojvodstvom (Poľsko) a Prešovským samosprávnym krajom (Slovensko). Tento projekt bol schválený Európskou komisiou a je spolufinancovaný cez program Mládež v akcii.

Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom z týchto štyroch regiónov jedinečnú príležitosť neformálneho vzdelávania v období od 1. mája 2014 do 30. apríla 2016.

Počas dvoch rokov bude do projektu zapojených 80 mladých ľudí vo veku medzi 18 a 30 rokov. Tí budú vyslaní do Bruselu na zastúpenie svojho regiónu, aby vykonávali niektoré z typických činností poskytovaných programom Mládež v akcii, ktorý financuje túto iniciatívu.

Vzhľadom k vyššie uvedenému,

vezmite prosím na vedomie


REGISTRÁCIA pre druhý rok 2015/2016 je otvorená na oficiálnej internetovej stránke projektu: http://www.ybbregions.eu.org/

Všetci mladí ľudia, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené nižšie v časti II. SPÔSOBILOSŤ sa môžu zaregistrovať na tejto webstránke, kde vyplnia (v plnej zodpovednosti) potrebné údaje k vyhodnoteniu požiadaviek.

Poskytnuté údaje zaregistrovaných budú použité na účely projektu v jeho celom trvaní, a kde to bude vhodné aj mimo, a to najmä za účelom výberu prijímateľov umiestnenia (európska dobrovoľnícka služba a nadnárodná výmena mládeže). Zároveň účastníci výberu dávajú súhlas so spracovaním ich osobných údajov v rámci projektu yBBregions-Youth and Brussels-based v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zaregistrovaní na webstránke, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní k účasti na výbere uvedenom v časti III. VÝBER a to vzhľadom na špecifické potreby a termíny.

V prípade potreby je k dispozícii inštrukcia ako sa zaregistrovať na webstránke projektu s titulkami v angličtine a francúzštine: http://www.youtube.com/yBBregions

Potom na základe informácií poskytnutých vyššie bude pokračovať hodnotenie, ktoré je stanovené každým regiónom zvlášť, s cieľom roztriediť a extrahovať dáta podľa príslušných kritérií v daných oblastiach: a) všeobecné požiadavky b) spôsobilosť c) motivácia a ďalšie kritériá podľa vzoru Europassu (http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae).

V prípade uchádzačov s rovnakým počtom bodov po prvom hodnotiacom kroku každý región môže zvoliť svoje vlastné špecifické a právne vymedzenie výberu (napr. žreb, rozhovor a pod.)

Zodpovednosťou registrovaných užívateľov je, aby v databáze aktualizovali všetky relevantné informácie týkajúce sa ich profilov, aby boli vhodné pre ďalšie hodnotenie a výber.

V záujme zabezpečenia maximálnej promptnosti, objektívnosti a transparentnosti budú všetky údaje týkajúce sa umiestnenia spracované v digitálnej podobe.

Región nezodpovedná za stratu a/alebo nepresnosť oprávnenými osobami, ktoré poskytli svoje údaje prostredníctvom platformy vyššie.

Prosím majte na pamäti, že nie je možné pre tú istú osobu získať viac ako jedno umiestnenie, aj keď za rôznych podmienok (európska dobrovoľnícka služba alebo nadnárodná výmena mládeže).


I. OBSAH

a) EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA (EDS)

Mladí úspešní kandidáti nastúpia na bruselské zastúpenie príslušného regiónu, na ktorom budú pôsobiť 13 týždňov. Budú spolupracovať medzi sebou ako aj s pracovníkmi regiónu, budú sa zaoberať činnosťami a iniciatívami vo verejnom záujme týkajúce sa regionálneho rozmeru v politických a rozhodovacích procesoch v Európe.


b) NADNÁRODNÁ VÝMENA MLÁDEŽE

Mladí úspešní kandidáti prídu na dvojtýždňový pobyt do Bruselu. Počas pobytu navštívia EÚ inštitúcie a stretnú sa s ich predstaviteľmi, budú diskutovať medzi sebou ako aj s pracovníkmi regiónu o úlohách jednotlivých zastúpení, ktoré sa zúčastňujú na projekte, budú sa zaoberať činnosťami a iniciatívami vo verejnom záujme týkajúce sa regionálneho rozmeru v politických a rozhodovacích procesoch v Európe.

II. SPÔSOBILOSŤ

a) EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA

- Vek: 18 - 30 rokov,

- Miesto narodenia: mesto alebo obec v Prešovskom kraji; a/alebo bydlisko: mesto alebo obec v Prešovskom kraji; a/alebo študent vzdelávacej inštitúcie vrátane univerzít v Prešovskom kraji;

- Nezamestnaný alebo zamestnaný, vrátane tých, ktorí hľadajú svoje prvé zamestnanie

b) NADNÁRODNÁ VÝMENA MLÁDEŽE

- Vek: 18 - 25 rokov,

- Miesto narodenia: mesto alebo obec v Prešovskom kraji; a/alebo bydlisko: mesto alebo obec v Prešovskom kraji; a/alebo študent vzdelávacej inštitúcie vrátane univerzít v Prešovskom kraji;

- Nezamestnaný alebo zamestnaný, vrátane tých, ktorí hľadajú svoje prvé zamestnanie

Požiadavky spôsobilosti uvedené vyššie, ktoré budú deklarované na vlastnú zodpovednosť v čase registrácie na webstránke, budú preverené prostredníctvom poskytnutia relevantných dokumentov, osvedčení a potvrdení zo strany príslušných orgánov. V prípade negatívneho nálezu bude kraj postupovať náhradným umiestnením tým, že pozve registrovaných užívateľov do nového výberu.


III. VÝBER

Výber sa uskutoční v súlade s obvyklými pravidlami programu Mládež v akcii. Žiadatelia budú vybraní najmä podľa nasledovných kritérií: motivácia, ašpirácie a záujem o aktivity, participácia, diskusie a reflexie o sociálnom a aktívnom občianstve EÚ, podnikanie, politiky EÚ, inštitúcie EÚ, Európa regiónov, keďže tieto prvky by mali byť zahrnuté v životopise a v sprievodných informáciách.


Požiadavkou je znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, po možnosti angličtina, v záujme umožnenia jednoduchej interakcie medzi dobrovoľníkmi/účastníkmi a s tými, ktorí budú doma sledovať prostredníctvom webovej platformy a sociálnych médií, zdieľanie a vytváranie spoločných záujmov, informácií a očakávaní.


IV. POKRYTIE NÁKLADOV

Projekt poskytne vybratým mladým uchádzačom: letenku, stravu, poistenie, verejnú dopravu a ubytovania v Bruseli. Iba pre dobrovoľníkov EDS bude poskytnuté aj vreckové.

 
V. PROGRAM UMIESTNENÍ 2015/2016

Vezmite prosím na vedomie, že v druhom roku projektu je počet umiestnení pre uchádzačov z Prešovského kraja stanovený nasledovne v termínoch:

EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA - WINTER2= 1 umiestnenie od 1. septembra do 30. novembra 2015

NADNÁRODNÁ VÝMENA MLÁDEŽE – WINTER2= 4 umiestnenia od 16. do 29. novembra 2015

EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA – SPRING2= 1 umiestnenie od 18. januára - 17. apríla 2016

NADNÁRODNÁ VÝMENA MLÁDEŽE – SPRING2= 4 umiestnenia od 11. do 24. apríla 2016 (možná mierna zmena termínu)

Pozvanie k účasti na výbere bude automaticky zaslané e-mailom oprávneným registrovaným užívateľom 22. mája 2015.

22. mája 2015