Voľby do EP 2014

Európske voľby v roku 2014 

 

22. až 25. mája 2014 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Európsky parlament prijíma spolu s Radou EÚ právne predpisy v oblastiach politiky Únie. 

Európsky parlament

Parlament ako jediný orgán EÚ volený priamo občanmi Únie zastupuje 500 miliónov obyvateľov. Spolu sRadou Európskej únie, ktorá zastupuje vlády členských štátov EÚ, je jednou z hlavných zákonodarných inštitúcií. 

Koľko poslancov Európskeho parlamentu sa bude voliť?

Nový Parlament bude mať 751 poslancov (750 poslancov a jedného predsedu). Počet miest sa rozdeľuje medzi krajiny EÚ na základe zostupnej proporcionality. To znamená, že krajiny s väčším počtom obyvateľov majú viac miest ako menšie krajiny, hoci tieto sú vzhľadom na svoju veľkosť nadmerne zastúpené. Počet poslancov sa pohybuje od 6 pre Maltu, Luxembursko, Cyprus a Estónsko po 96 pre Nemecko. 

Kto môže voliť?

Hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Právne predpisy EÚ stanovujú základné zásady, t. j. že voľby musia byť priame a všeobecné, slobodné a tajné. Poslanci Európskeho parlamentu musia byť volení v každom členskom štáte EÚ na základe pomerného zastúpenia. 

Nové pravidlá

Podľa Lisabonskej zmluvy z roku 2009 musia vlády členských štátov EÚ, ktoré sa stretávajú na pravidelných samitoch v rámci Európskej rady, zohľadniť výsledky európskych volieb pri navrhovaní predsedu Komisie. Tohto predsedu musí následne schváliť a zvoliť Európsky parlament.

Podľa uznesenia Parlamentu z roku 2013 sa strany z celého politického spektra vyzývajú, aby navrhli kandidátov na túto funkciu. Títo kandidáti potom predstavia seba a svoje stanoviská osobne vo všetkých krajinách EÚ. 

WEBSITE: http://www.elections2014.eu/en